נגישות

תנאי השימוש בדיגיטליס

אלה התנאים לפיהם ניתנים לכם השירותים של דיגיטליס

מבוא

תנאי השימוש המפורטים להלן מהווים הסכם מחייב בינך לבין דיגיטליס ממשקים דיגיטליים בע"מ (להלן: "דיגיטליס") וכל מי מטעמה.

מטעמי נוחות מנוסחים תנאי שימוש אלה, רובם ככולם, בלשון יחיד זכר, אך יש לקוראם ולהבינם גם בלשון נקבה ובלשון רבים. בהתאם לכך, בתנאי שימוש אלה כל האמור בלשון זכר גם נקבה במשמע ולהפך. כל האמור בלשון יחיד גם רבים במשמע ולהפך.

הכותרות המשולבות בתנאי שימוש אלה נועדו להקלת ההתמצאות בלבד, ולא ישמשו בפרשנותם.

תנאי השימוש המפורטים להלן מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר האינטרנט, בתוכנה, באפליקציות, ובשירות של דיגיטליס (להלן: "התוכנה", "האפליקציות", "השירות", וביחד "המערכת"), בכל פורמט ובכל מדיה, לרבות, אך לא רק, באינטרנט, במחשב האישי, ובטלפון הנייד.

בעצם עשיית השימוש במערכת הנך מביע את הסכמתך:
• לתנאי השימוש של דיגיטליס;
• למדיניות הפרטיות של דיגיטליס;
• למדיניות זכויות היוצרים של דיגיטליס (המפורטת להלן).

אם אינך מסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות או למדיניות זכויות היוצרים של דיגיטליס, או לכל חלק מהם, עליך להימנע מהשימוש במערכת ובשירות ולהפסיקו מיד.

הגדרות

בתנאי שימוש אלה, לעיל ולהלן, יש למונחים המפורטים להלן את המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם הוגדר במפורש אחרת.

"דיגיטליס" – דיגיטליס ממשקים דיגיטליים בע"מ, מנהליה, עובדיה, וכל מי שיפעל מטעמה.

"האתר" – אתר האינטרנט של דיגיטליס המצוי ב- www.digitalis.co.il או בכל כתובת אחרת שתחליף אותה או שתתווסף אליה. האתר כולל גם את כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.

"האפליקציות" – כל האפליקציות של דיגיטליס לטלפונים ניידים ומכשירים אחרים. האפליקציות כוללות גם את כל התכנים המצויים בהן מעת לעת, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים בהן או משמשים להפעלתן ולגישה אליהן, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר.

"תנאי השימוש" – כל התנאים המפורטים במסמך זה כפי שיעודכנו מעת לעת.

"השירותים" – שירותי ניהול תהליכי מכירה ורכישה של נדל"ן הניתנים באמצעות המערכת ובאמצעות ממשקים דיגיטליים מתקדמים הכוללים גם, אך לא רק, את האתר והאפליקציות, לרבות כל הרחבה ותוספת לשירותים אלה.

"עו"ד עסקה" – עו"ד שילווה תהליכי מכירה ורכישה של נדל"ן, לרבות יערוך בדיקה ביחס לזכויות בנכס ויוציא דו"ח על כך, ייעץ לצדדים ביחס לעריכת החוזה ביניהם וביחס למיסוי החל, יערוך את חוזה המכר והמסמכים הנלווים, יערוך ויגיש את הדיווח על העסקה למיסוי מקרקעין, יערוך ויגיש את שומות מס השבח והרכישה, יערוך ויגיש את מסמכי הרישום להעברת הזכויות.

"משתמש" או "משתמשים" – כל אדם או ישות משפטית אשר מצטרף ו/או עושה שימוש במערכת ובשירותים הניתנים באמצעותה, לרבות גלישה באתר, לרבות מתווכים, מוכרים וקונים של נדל"ן ונציגיהם, עובדיהם, שלוחיהם וכיוצא באלה.

"מוכר" או "מוכרים" – כל בעלים של זכויות בנדל"ן שהצטרפו לשירות באתר ומעוניינים לטפל במכירת זכויותיהם תוך שימוש בשירותים של דיגיטליס ובשיטה שפיתחה.

"קונה" או "קונים" – כל מתעניינים ברכישת זכויות בנדל"ן שהצטרפו לשירות באתר ומעוניינים לטפל ברכישת זכויות בנדל"ן תוך שימוש בשירותים של דיגיטליס ובשיטה שפיתחה.

"מתווכים" – בעלי רישיון לתיווך נדל"ן כחוק בישראל שהצטרפו לשירות באתר ומעוניינים לתווך בנדל"ן בעזרת השירותים של דיגיטליס ושבשיטה שפיתחה.

"תוכן" או "תכנים" – טקסט, נתונים, ניתוחים, הערות, פרסומות, ידיעות, תמונות, סקירות וכל כיוצא באלה, המוצגים באופן גרפי או באופן קולי, או בדרך אחרת כלשהי, שיועמדו לרשות משתמשים.

כללי

דיגיטליס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש.

תנאי שימוש אלה יהיו נגישים בגרסה המעודכנת שלהם באתר. עצם העובדה שאדם עשה שימוש בשירות לאחר שינויים בתנאי השימוש תהווה הסכמה מצדו לשינויים.

האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של המשתמש בלבד.
אם משתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי השימוש, התרופה היחידה העומדת לו הינה להפסיק את השימוש במערכת באמצעות הודעה בכתב לדיגיטליס.

פרטי המשתמש

משתמש לא ישתף את פרטי הכניסה והגישה שלו למערכת או לכל חלק ממנה, ולא יאפשר לאף אחד לגשת למערכת באופן שעלול לסכן את חסיון המידע שלו, את פרטיו ואת אבטחתם.

במקרה בו המשתמש מודע או יש לו חשש סביר כי קיימת הפרה כלשהי של אבטחה, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה או גישה בלתי מורשית, וכן כל אובדן או גניבה של המכשיר הסלולרי או המחשב המשמש אותו או מי מטעמו לצורך קבלת השירות, עליו להודיע מיידית לדיגיטליס ולשנות את מידע הכניסה.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות מידע הכניסה, ויהיה אחראי על כל השימושים במידע הכניסה, בין אם אושרו על ידו ובין אם לאו.

על המשתמש האחריות להתנתק מהמערכת ולסגור את הדפדפן (במקרה של כניסה ממחשב).

המשתמש יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שייעשה באמצעות שמו ופרטיו במערכת ו/או באמצעות מידע הכניסה, בין אם הפעולות בוצעו על ידו ובין אם לאו. לכן, הוא מכיר בכך כי יתכן והשימוש בפרטיו יבוטל או ייחסם אם יהיה חשש כי מישהו אחר משתמש בו כדי לעסוק בכל פעילות המפרה את תנאי השימוש או לביצוע מעשה לא תקין או לא חוקי.

כמו כן, המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל שימוש בלתי מורשה במערכת על ידי קטינים שאפשר להם גישה למכשירים המשמשים אותו לשם גישה למערכת.

מידע שמספק המשתמש בעת יצירה או עדכון פרטיו במערכת, אשר עשוי לכלול שם, תאריך לידה, מספר טלפון נייד וכתובת הדוא"ל, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לכללי הפרטיות של דיגיטליס.

בעת הוספת או החלפת נציג מטעם המשתמש, על המשתמש לעדכן את דיגיטליס בכתב בפרטי הנציג המורשה החדש. למען הסר ספק, כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור על ידי המשתמש, דיגיטליס תפעל בהתאם לפרטי הנציגים שנמסרו לה, והמשתמש יהיה מחויב כלפי דיגיטליס בכל הפעולות שייעשו כאמור.

המשתמש יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו במערכת מדויקים ועדכניים. מצא משתמש כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לדיגיטליס בכתב באופן מיידי ויוודא כי הפרטים עודכנו ותוקנו.

הצטרפות

משתמש המבקש להצטרף ולקבל שירות מדיגיטליס יוכל לעשות כן באמצעות מילוי פרטיו בעמוד ההצטרפות באתר ואישור תנאי שימוש אלה.

המשתמש מודע לכך שבהמשך התהליך הוא יתבקש לפעול על פי הנחיות שימסרו לו על מנת להזדהות, ובכלל זה יידרש למלא, לחתום ולמסור מסמכים ואישורים שיידרשו לשם כך וכן לשוחח עם נציג של דיגיטליס או עם עו"ד או פקיד מטעמו, שיחה קולית או בווידאו.

ידוע ומובהר למשתמש, כי דיגיטליס רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לתת שירות למשתמש ו/או להתנות את מתן השירות בתנאים, לרבות מגבלות בקשר לשימוש במערכת ו/או המצאת אישורים למיניהם, לרבות אימות נוטריוני ואחר למסמכים ו/או תיעוד מקורי ו/או נאמן למקור מכל סוג ו/או ערבויות ו/או בטוחות, בכל מקרה בו לדעת דיגיטליס או מי מטעמה או מי שפועל עימה בשיתוף פעולה, קיים יסוד סביר לחשש כי השימוש במערכת שירות על ידי המשתמש עלול לגרום לחשיפה כלכלית ו/או חוקית או אחרת מכל סוג של דיגיטליס.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי דיגיטליס תהיה רשאית לבצע בדיקות אודות הפרטים שמסר משתמש בעת ההצטרפות. למען הסר ספק, אין בביצוע בדיקות כאמור כדי להטיל חבות כלשהי על דיגיטליס או לפטור את המשתמש מחובותיו לפי תנאי שימוש אלה ולפי החוק או לגרוע מזכויותיה של דיגיטליס לפי תנאי שימוש אלה.

משתמש יזהה ויתחבר למערכת אך ורק בזהותו האמיתית, העדכנית, המלאה והנכונה, ולא יעשה שימוש בזהויות נוספות כלשהן. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע פעולות של משתמש ולחסום לשירות ניסיונות לעקוף זאת, כגון באמצעות שימוש במכונות (רובוטים) או תוכנות עזר, או בכל מקרה בו קיים יסוד סביר לחשש כי חשבון נוסף נפתח על ידי אותו משתמש.

בכל מקרה שבו דיגיטליס תסבור שקיים חשד ממשי כי משתמש הצטרף, הוגדר, נפתח או פועל שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה, תהייה דיגיטליס רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, למחוק או להגביל את המשתמש ואת פעילותו במערכת והמשתמש לא יהיה רשאי לבוא אליה בטענות על כך.

השימוש במערכת הוא אישי ואינו ניתן להעברה. משתמש לא יאפשר לצד שלישי כלשהו גישה לפרטיו, או לקחת חלק בפעילות בשירות תחת שמו ופרטיו, למעט אם הוגדר כנדרש כאיש קשר במערכת.

למען הסר ספק, מובהר כי השימוש בשירות מותר לנציגים מורשים של תאגידים או ישויות אחרות, בכפוף להמצאת מסמכים מתאימים לפיהם הם הוסמכו כדין לשמש כנציגים מורשים כאמור.

המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת כל חומר פרסומי / שיווקי כלשהם באמצעות פרטיו המופיעים אצל דיגיטליס, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד, שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות לדיגיטליס או בכל דרך אחרת.

עדכונים ו/או הודעות בקשר לשירות יישלחו לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההצטרפות, לרבות כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הנייד. המשתמש הינו האחראי להודיע לדיגיטליס על כל עדכון או שינוי בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו.

תשלום עבור השירות

מוכרים וקונים

עבור מוכרים וקונים השימוש במערכת כרוך בתשלום לדיגיטליס ובנוסף לכך כרוך בתשלום נפרד למשרד עו"ד העסקה, עבור הייעוץ המשפטי בעסקה. בכל הנוגע לחובת התשלום לעו"ד העסקה מהווים תנאי שימוש אלה הסכם לטובת צד שלישי, שהוא משרד עו"ד העסקה.

את שיעוריהם הרגילים של התשלומים ניתן לחשב בעמוד מחשבון התעריפים באתר.

מועד ביצוע התשלומים לדיגיטליס ולמשרד עו"ד העסקה הוא בעת מתן אישור הצדדים לעסקה בחתימה דיגיטלית או בכל אמצעי אחר (להבדיל מחתימה על מסמכי העסקה בפני עו"ד שעשויה להיות במועד נדחה).

משתמש שיעשה שימוש בשירותים של דיגיטליס ושל עו"ד העסקה בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת, יהיה חייב בתשלומים גם אם בחר לבצע את העסקה בדרך אחרת או באמצעות גורמים אחרים.

משתמש שלא שילם עבור השירותים יהיה מנוע מלבוא בטענות כלשהן כלפי דיגיטליס וכלפי עו"ד העסקה על איכות וטיב השירותים שקיבל ויהיה מנוע מלתבוע כל פיצוי ו/או שיפוי בגין נזק כלשהו.

למען הסר ספק, ביטול עסקה לאחר שנחתם חוזה בין הצדדים, לא יזכה את הצדדים לעסקה בהחזר התשלומים שבוצעו לדיגיטליס ולמשרד עו"ד העסקה.

במקרה שיתברר כי הייעוץ המשפטי או ייעוץ המיסוי הדרוש לצדדים בעסקה או אחד מהם הוא מורכב באופן מיוחד או יוצא דופן או דורש עבודה בהיקף חריג, לפי שיקול דעתו של עו"ד העסקה, תינתן על כך לצדדים הודעה, והם יוכלו לבחור האם להמשיך לקבל את הייעוץ בתעריף מוגדל התואם את הנסיבות.

הייעוץ המשפטי בעסקה ניתן באופן אובייקטיבי כייצוג של שני הצדדים בעסקה ושכר הטרחה כולל את הטיפול בבדיקת מצב הזכויות בנכס, ייעוץ לגבי עריכת המסמכים החוזיים, ייעוץ בנוגע למיסוי החל בעסקה, עריכת מסמכי העסקה, עריכת הדיווח למיסוי מקרקעין והגשתו, עריכת בקשת הפטור / שומת מס השבח והגשתה (לפי העניין), עריכת שומת מס הרכישה והגשתה, טיפול בהעברת רישום הזכויות משם המוכר לשם הקונה.

שכר הטרחה המשולם למשרד עו"ד העסקה אינו כולל תשלום עבור טיפול בהליכי השגה, ערר וערעור בענייני מס שבח ומס רכישה. כמו כן, התשלום לדיגיטליס והתשלום למשרד עו"ד העסקה אינו כולל תשלום אגרות ותשלומים דומים להוצאת נסחי רישום או אישורי זכויות וכן אינו כולל תשלום אגרות רישום למיניהן, תשלומי היוון, ותשלומי מסים, שיחולו על הצדדים וישולמו על ידם לפי הצורך.  

מתווכים

עבור מתווכים, הפועלים בכובעם כמתווכים, כלומר שאינם בעצמם מוכרים או קונים, ניתנים השירותים ללא חיוב.

כללי

דיגיטליס תהיה רשאית לשנות מעת לעת את גובה עלות השירות, באופן זמני או קבוע, או לקבוע כי שירות שסופק ללא עלות יסופק בעלות, בהודעה מראש למשתמשים, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

דיגיטליס אינה ולא תהייה אחראית בשום דרך לעמלות ותשלומים שיגבו צדדי ג' כלשהם מהמשתמשים.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה שבו דיגיטליס תהייה חייבת בהחזר תשלום כלשהו, היא לא תהייה חייבת לשלם כל הצמדה או ריבית או כל תוספת אחרת בגין החזר התשלום.

אחריות לייעוץ משפטי ואחר

למען הסר כל ספק, דיגיטליס אינה מספקת ולא תספק למשתמשים ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו כגון ייעוץ שמאי, ייעוץ הנדסי, ייעוץ אדריכלי, ייעוץ תכנוני, ייעוץ כלכלי, ייעוץ משכנתאות, ייעוץ ביטוח וכל כיוצא באלה, ובהתאם לכך דיגיטליס אינה ולא תהייה אחראית לייעוץ משפטי או מקצועי אחר מסוג כלשהו.

כל טענה שתהייה למשתמשים ביחס לייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר כלשהו, תופנה אך ורק לנותן הייעוץ.

עם זאת, היועצים, משפטיים ואחרים, שעמם דיגיטליס משתפת פעולה הנם בעלי הכשרה וניסיון, ונדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של מקצועיות ושירות.

דיגיטליס אינה אחראית ולא תהייה אחראית לנכונותם ולאמיתותם של מצגים או נתונים שיספקו זה לזה ואלה לאלה, מתווכים ו/או מוכרים ו/או קונים ו/או עורכי דין ו/או כל יועץ מקצועי אחר כלשהו בקשר עם עסקה כלשהי, ואין לפרש את הופעתם של נתונים כאמור במערכת, אלא כתיעוד שניתן על אחריותו של מי שסיפק את המצגים, הנתונים והייעוץ.

במיוחד לא יוכל לבוא בטענות אל דיגיטליס מי שידע או היה צריך לדעת כי נתונים המוצגים במערכת אינם נכונים או אינם מדויקים ולא פעל תוך זמן סביר כדי לתקנם או כדי לדייק אותם.

מחלוקת בין משתמשים ואחרים
דיגיטליס לא תנקוט עמדה ולא תתערב בכל מחלוקת בין משתמשים, בין צדדים לעסקה, בין משתמשים או צדדים לעסקה לבין מתווכים או בין משתמשים או צדדים לעסקה לבין עורכי דין, או בין מתווכים.

השימוש בשירותים

המערכת, לרבות האתר והאפליקציות, ולרבות כל התכנים והשירותים הכלולים, מסופקים כפי שהם, בהתאם להחלטות דיגיטליס, ודיגיטליס וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם.

השימוש במערכת מבוצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, דרישה או תביעה נגד דיגיטליס בקשר לשירות, בקשר לתכנים באתר ולאפשרויות השימוש בהם לרבות בדבר התאמתם למטרה כזו או אחרת.

דיגיטליס רשאית לסגור את השירות, להפסיק את פעילותו, או לשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וכן את זמינותם של השירותים ו/או התכנים הכלולים בהם, וכל זאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או תלונה בקשר עם האמור.

מובהר למשתמש כי זמינותן של האפליקציות בטלפונים הניידים תלויה ומותנית ברצונן ובתנאיהן של החברות המפעילות את התשתיות עליהן פועלות מערכות OS ואנדרואיד, וכי דיגיטליס אינה אחראית לזמינותן ותחזוקתן של מערכות אלה, לקריסתן של מערכות אלה או הפסקת זמינותן או לשינוי בתנאי השימוש בהן, שיכולים להשפיע על זמינות המערכת או האפליקציות ואף לגרום להפסקת מתן השירותים באמצעות האפליקציות.

השירותים מיועד לשמש ככלי עזר לניהול, ליווי, ייעול ושיפור תהליכי מכירה וקנייה של נדל"ן, ולא לכל שימוש אחר.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל תיקונים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לנצל, להנפיק רישיון, לייצור עבודות נגזרות, למכור או למכור בשנית פריט מן הפריטים, מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או כל דבר אחר שמקורו במערכת.

כמו כן לא יבצע המשתמש איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מהמערכת מהאתר או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

השירותים המוצעים במסגרת המערכת מוצעים רק במקום ובאופן בו הם מותרים לשימוש לפי חוקי מדינת ישראל ולפי כל דין. כל שימוש בשירותים במקום בו הינם אסורים, אסור בתכלית.
מובהר כי דיגיטליס וכל מי מטעמה, תפעל בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 ולצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם לכך, ככל שהדבר יהיה דרוש על פי דין, דיגיטליס עשויה לדווח כחוק על פעולות שביצעו משתמשים אם וכאשר מחובתה לעשות כן על פי החוק.

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים במערכת כפופים לדיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וזכויות קניין אחרות (להלן: "זכויות היוצרים").

בהתאם לדיני זכויות היוצרים החלים בישראל, ובהתאם להוראת אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בכל התכנים בשירות, שייכים לדיגיטליס וכל מי מטעמה או כל מי שפועל עמה בשיתוף פעולה. זכויות יוצרים אלו כוללות, בין השאר, טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, גרפיקה, תוכנה ויישומים (להלן: "החומר המוגן").

כל זכויות הקניין הרוחני בחומר המוגן הן בבעלות של דיגיטליס או כל מי מטעמה או כל מי שפועל עמה בשיתוף פעולה, וחל איסור מוחלט על העתקה, חלוקה מחדש, שידור מחדש, הצגה פומבית ופרסום של החומר המוגן או המערכת, או כל חלק מהם, ללא אישור מראש בכתב מדיגיטליס.

המערכת, לרבות כל סימני המסחר (רשומים ושאינם רשומים) המופיעים בה, הם קניינה הבלעדי של דיגיטליס או כל מי מטעמה או כל הפועלים עמה בשיתוף פעולה, והיא לבדה והם לבדם, יהיו היחידים הרשאים לעשות שימוש כלשהו בהם, לרבות בשם המתחם של כתובת האינטרנט של האתר או בכל סימן אחר או מותג אחר.

על אף האמור, זכויות הקניין הרוחני בחומרים שיסופקו על ידי משתמש לשם שילוב או פרסום במערכת יוצגו על אחריותו ובהנחה שהוא מחזיק בזכות חוקית להציג אם משום שהם בבעלותו ואם משום שקיבל רשות לכך מהבעלים החוקי.

המשתמש מאשר במתן תוכן להצגה ופרסום במערכת, כי הוא הבעלים המלא של זכויות הקניין הרוחני בו או כי קיבל רשות לכך מהבעלים החוקי, והוא נותן את הסכמתו לשימוש בתוכן על ידי דיגיטליס.

מובהר בזאת, כי בעת מתן תוכן לפרסום במערכת על ידי משתמש, הוא מעניק לדיגיטליס, ללא תמורה כלשהי, רישיון בלתי חוזר, כלל עולמי וללא הגבלה, לעשות כל שימוש כלשהו בתוכן על ידי דיגיטליס, לרבות שכפול, העתקה, הפצה או כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה בכל מדיה ובכל תוכן כלשהו.

פרסומות מסחריות בשירות

רק דיגיטליס וכל מי שקיבל היתר בכתב ממנה זכאים לפרסם פרסומות באתר ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד ג' באמצעות קישורים לשירותים אחרים שאינם מופעלים על ידי דיגיטליס, אלא על ידי אחרים (להלן: "שירותים אחרים"), או בכל שיטה שהם רואים לנכון ובכל מקום באתר בו תחפוץ לעשות כן (להלן: "פרסומות"). כל הזכויות בקשר לפרסומות, לרבות כל תמורה שתתקבל בגינן, תיזקף לזכות דיגיטליס בלבד.

חל איסור מוחלט על מחיקה, פגיעה, שיבוש או הפרעה לכל פרסומות בדרך כלשהי. דיגיטליס תהיה רשאית, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

תכנים אשר נמסרו למטרות פרסום יהיו חשופים לכלל המשתמשים. דיגיטליס אינה יכולה לחזות מה התגובות שיתקבלו בעקבות חשיפת התוכן. דיגיטליס לא תישא באחריות כלפי משתמש כלשהו או כל צד שלישי בגין התכנים והתגובות שיתקבלו אליהם.

התנאים הבאים יחולו על השימוש בפרסומות, וזאת מבלי לגרוע משאר תנאי השימוש:

דיגיטליס לא תהיה אחראית לתכנים הנמצאים בשירותים אחרים או לאיכות השירותים האחרים – לרבות תוכן, נתונים, אלמנטים חזותיים ו/או קישורים המופיעים בהם.

אין בקישורים לשירותים אחרים כדי להתפרש כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי דיגיטליס לשירותים אלו, למפעילי השירות, ו/או למוצרים ו/או שירותים המוצגים בהם.

כאשר נכלל קישור, נעשה מאמץ להבטיח כי הקישור עצמו הינו הקישור המתאים. עם זאת, יתכן כי לאורך זמן, יחולו שינויים בשירות המקושר. אם משתמש סבור כי הקישור אינו מתאים, הוא מתבקש לפנות לדיגיטליס ולעדכן על כך.

במקרים בהם לדיגיטליס ולשירות אחר יש יחסים משפטיים או מסחריים, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התוכן בשירותים אלו, הן בבעלות צד שלישי שהעניק לדיגיטליס את הסכמתו לעשות שימוש בתוכן. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ מחדש, להציג בפומבי, לפרסם את החומר ו/או תוכנה מהשירות, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלי הזכויות לתוכן.

במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאי השירות של שירותים אחרים, תנאי שימוש אלה יגברו.

דיגיטליס לא תישא באחריות, בשום אופן, עבור נתונים ותוכן, כולל אלמנטים ויזואליים, אליהם מפנים קישורים ולא תהיה אחראית לתוצאה כלשהי הנובעת מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, לרבות כל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עגמת נפש שעלולים להיגרם כתוצאה של חשיפה ו/או השימוש בשירותים אחרים ו/או מקורות כאמור, לרבות כל חלק מהם.

פרטים שימסרו משתמשים

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים, הנתונים והמצגים שייתן באמצעות המערכת ובכלל לדיגיטליס וכל מי מטעמה או הפועל עמה בשיתוף פעולה, יהיו נכונים ומדויקים, לפי מיטב בדיקתו וידיעתו.

באחריות המשתמש להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמשתמש כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי תעריפים.

לא הודיע משתמש לדיגיטליס כי הוא מעוניין להפסיק את השירות בעקבות הודעת עדכון תעריפים בתוך 30 יום, ייחשב המשתמש כמי שמסכים לשינוי.

אחריות משתמשים לקיום התחייבויותיהם לפי החוק ולפי חוזה

השירותים של דיגיטליס וכל מי מטעמה נועדו לסייע למשתמש אולם מובהר כי המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לקיום כל התחייבויותיו החוקיות ובמועד כלפי כל גורם, לרבות רשויות המס, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וכל כיוצא באלה, וכן כלפי צדדים אחרים בעסקה ונותני שירותים למיניהם.

שום דבר בשירותים שניתנים על ידי דיגיטליס, לרבות תזכורות או הודעות הניתנות למשתמש במסגרת השירות, לביצוע פעולות, לביצוע תשלומים, להמצאת מסמכים ואישורים, וכל כיוצא באלה, לא יפתרו את המשתמש מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו והוא לא יהיה רשאי להטיל אחריות לכך על דיגיטליס או כל מי מטעמה או לבוא כלפי דיגיטליס או כל מי מטעמה בטענות כלשהן ביחס לכך.

דרישת מסמכים

דיגיטליס רשאית לדרוש מעת לעת מכל משתמש מסמכים, אישורים ו/או אמצעי זיהוי לצורך אימות פרטי זהות, תשלומים וכל פרט אחר, והמשתמש מתחייב להמציאם לדיגיטליס או כפי שתורה בתוך זמן סביר.

תנאים מוקדמים לשימוש בשירותי דיגיטליס

השימוש במערכת ובשירותי דיגיטליס כפוף לכך שלגבי כל משתמש מתקיימים התנאים המצטברים כדלקמן:

מלאו למשתמש 18 (שמונה עשרה) שנים והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב או שהוא פועל באמצעות אפוטרופוס כדין.

המשתמש ממלא אחר כל התנאים שבתנאי שימוש אלה והוא משתמש בשירותים בתום לב ובדרך המקובלת.

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לדיגיטליס על פי כל דין, דיגיטליס רשאית למנוע ממשתמש להשתמש במערכת, בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קיים חשש כי המשתמש הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי שימוש אלה או לפי כל דין.

דיגיטליס רשאית לקבוע מעת לעת דרישות נוספות לשימוש במערכת, ובכלל זה דרישות הרשמה נוספות, לרבות פרטים נוספים שעל המשתמש יהיה לספק לשם שימוש במערכת.

בעצם השימוש במערכת, לרבות הצטרפות אליו באתר, גלישה באתר והורדת האפליקציה, מאשר המשתמש כי הוא עונה על הדרישות הנ"ל ומסכים לתנאי שימוש אלה.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לביצוע השימוש במערכת, המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש בלתי חוקי בשירותי דיגיטליס או לתכלית בלתי חוקית או כזו המנוגדת להתחייבות אחרת כלשהי של המשתמש וכן כל שימוש האסור לפי התנאים, ההתניות וההצהרות הכלולים בתנאי שימוש אלה. המשתמש מתחייב כי השימוש במערכת יעשה על ידו רק על פי תנאי שימוש אלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב בזאת:

– להימנע מכל פריצה למערכת או למסד הנתונים או לכל מקור או קטע במערכת שלא אושר לו להיכנס אליו.

– להימנע מביצוע כל פעולה שעלולה לעכב את השימוש במערכת על ידי משתמשים אחרים.

– להימנע משימוש במערכת לביצוע הימורים בלתי חוקיים, הפצת וירוס מחשב, גישה למערכות או קבצים ללא אישור או כל שימוש אחר כזה העלול לגרום נזק ו/או שיבוש ו/או הגבלת השימוש למשתמשים אחרים או לכל צד שלישי אחר.

– להימנע ממשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בדרך כלשהי.

– לא להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ בדרך אחרת חומר גס, מגונה, פורנוגרפי, מיני, דברי תועבה או כל חומר אחר אשר יש בו כדי לפגוע או לעורר התנגדות.

– לא להפיץ לשון הרע, השמצה, לעג, לעקוב אחר, להפחיד, לאיים, להציק או בדרך אחרת להפיץ דברי שנאה כלפי אחר.

– לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות-זמן, Cancelbots, קבצים פגומים או נתונים או כל תוכנה דומה שעלולים להזיק לפעולה של המערכת או למחשבים של משתמשים אחרים במערכת.

– לא להפר זכות חוזית, קניין רוחני או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו לרבות באמצעות העלאה (upload), שידור, הפצה, או בדרך אחרת להפוך לזמין, כל מידע או חומר באמצעות המערכת באופן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכות אחרת של צד ג' כלשהו (כולל זכויות לפרטיות).

– להימנע מיצירת זהויות שקריות, זהויות מרובות, מספר חשבונות משתמש, להגדיר חשבון בשמו של אדם שאינו המשתמש, שימוש בשמות משתמש בוטים או להפר בדרך אחרת תנאי ו/או את תנאי השירות של כל יישומי צד שלישי דרכם מתבצעת הגישה אל המערכת.

– לא לנסות להשיג סיסמאות או מידע פרטי אחר על משתמשים אחרים לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (אם בטקסט, תמונה או וידאו), זיהוי מסמכים או מידע פיננסי אודותיהם.

– לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר), ללא הרשאה מפורשת של החברה, כל חומר הפועל כמנגנון מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות, ללא הגבלה, תבניות גרפיות, פיקסלים, באגים, קבצי cookie או התקנים דומים אחרים.

– לא להשתמש באופן לא תקין בערוצי התמיכה או השירות של המערכת לצורך תלונות כוזבות כנגד דיגיטליס או כל מי מטעמה.

– להימנע מפיתוח, הפצה או הודעה בפומבי בדרך אחרת למשתמשים אחרים אודות תוכנות, תכניות או יישומים על מנת לרמות את דיגיטליס.

– לא לנצל, להפיץ או להודיע בפומבי על שגיאה, שימוש לרעה או באג אשר נותן יתרון לא מכוון ו/או לא הוגן בשימוש במערכת.

– לא להשכיר, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, או להעביר בדרך אחרת את המשתמש או גישה או שימוש בפרופיל המשתמש כאמור, לכל אדם ללא הרשאה מפורשת ותוך יידוע של דיגיטליס כפי שמוגדר במערכת.

– לא לעסוק בכל פעילות הונאה ביחס לשיטות זיהוי ו/או התשלום ו/או מעקב אחר מנגנונים אלו.

– להימנע מכל ניסיון להשתמש במערכת דרך שירות שלא מורשה על-ידי דיגיטליס. שימוש כזה הוא באחריות המשתמש בלבד. דיגיטליס אינה נוטלת כל אחריות לשימוש בשירות באמצעות שירות שלא הורשה על ידה.

– לא להפיץ או לתקשר בדרך אחרת נתונים אודות אחרים באמצעות המערכת, אמיתיים או לא אמיתיים.

– לא לנסות להפריע, לפרוץ או לפענח כל שידור משרתי המערכת.

– לא להפריע ליכולתם של אחרים ליהנות מהשימוש במערכת, לרבות להכביד או לשבש או לסייע להעמסת יתר או הפרעה אחרת של שרתי המערכת, או לנקוט פעולות שיש בהן כדי להפריע או להגדיל מהותית את עלויות מתן השירות לצורך הנאת המשתמשים.

הפרעות ושיבושים בפעילות השירות

המערכת הממוחשבת עצמה זמינה בדרך כלל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. עם זאת, זמינות שירות לקוחות מוגבלת לשעות העבודה הרגילות של עובדי החברה, שהן 08:30 עד 16:30 בימים א' עד ה' בשבוע, בכפוף לערבי חג וחגים שגם בהם לא תהייה זמינות. ייתכנו שינויים בשעות העבודה הרגילות הנ"ל.

דיגיטליס לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או כל תקלה טכנית במערכת, לרבות עומס יתר.

דיגיטליס לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד כתוצאה מתקלות או בעיות בציוד המערכת ו/או בתוכנה.

דיגיטליס לא תהיה אחראית לכל שיבושים במחשב המשתמש או בחיבור שלו לרשת האינטרנט או לרשת הסלולרית, כמו גם לכל שיבוש בשירותי הגישה לאינטרנט ו/או ברשת האינטרנט ולא תהיה אחראית לכל שיבוש ברשת האינטרנט המקומית או הבינלאומית או בקווי התקשורת, ולא יהיה בשיבושים כאמור כדי להקנות למשתמש כל זכות לביטול השירות ו/או ההתקשרות עם דיגיטליס או מי מטעמה בשל תקלות או שיבושים כאמור או כל שגיאות שייגרמו בשל כך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי דיגיטליס אינה יכולה להבטיח כי השימוש יפעל ו/או ייתמך באופן מלא בכל מערכות ההפעלה ו/או מוצרי המחשב ו/או המכשירים הניידים, וכי ייתכנו שיבושים בשירות עקב שימוש במכשירים ו/או מערכות הפעלה ו/או גרסאות שאינם נתמכים.

דיגיטליס משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מתקדמת, ומבצעת מאמצים כמקובל לאבטח את המידע העובר בין המשתמשים ושרתי דיגיטליס. עם זאת, דיגיטליס אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור. דיגיטליס לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך הגלישה באתר הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת דיגיטליס, מעת לעת, ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו בעניינו עדכונים או פעולות שגויות ("טעויות") אם מחמת באגים בפעולת המערכת ואם מחמת פריצה למערכת. המשתמש מסכים כי בכל מקרה שיתברר לדיגיטליס על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן שהוא, דיגיטליס תהא רשאית לתקן את הטעות.

סעדים בגין הפרת תנאי השימוש

מבלי לגרוע משאר זכויותיהם של דיגיטליס או כל מי מטעמה על פי דין ו/או על פי תנאי שימוש אלה, בכל מקרה בו תנאי מתנאי שימוש אלה יופר על ידי המשתמש או שהמשתמש יבצע במערכת שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, שדיגיטליס סבורה כי מעשי המשתמש חורגים מכללי התנהגות סבירים, או במקרה של תלונות חוזרות מצד משתמשים אחרים כנגד המשתמש, דיגיטליס תהיה רשאית לבצע באופן מיידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

– למנוע ו/או להגביל את כניסת המשתמש למערכת או כל חלק ממנה ו/או לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת גישה באופן זמני או קבוע.
– להקפיא את הזכויות הנובעות מן השירותים למשתמש ו/או להכפיפן למילוי חובות המשתמש כלפי דיגיטליס או כל מי מטעמה עקב ההפרה או בכל תנאי או תנאים שתמצא לנכון.
– לנכות כל סוג של הטבה או זכות שהוענקו למשתמש, או כל חלק מהן.
– דיגיטליס תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, לאחר מתן התראה בכתב (לרבות בדוא"ל) של 3 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:
• המשתמש מסר לדיגיטליס מידע שאינו נכון.
• המשתמש לא שילם במועד עבור השירות.

לדיגיטליס מוקנית זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו למשתמש אשר יוחזקו אצל דיגיטליס, אם יוחזקו כאלה, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום שיגיע למשתמש ובכלל זה העברת תשלומים באמצעותה, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה.

בנוסף דיגיטליס רשאית לקזז מכל סכום אשר יגיע למשתמש כל תשלום שיגיע לה או למי מטעמה או למי שפועל עמה בשיתוף פעולה, ממנו, ללא צורך בהתראה.

במקרה של סיום חשבון עקב המתואר לעיל, המשתמש עלול לאבד את שם המשתמש ואת שאר ההגדרות שלו במערכת, בכל החשבונות עמם הוא קשור, אם יש כאלה, ללא אחריות של דיגיטליס לכל נזק אשר עלול להיגרם מן האמור לעיל.

המשתמש מבין שדיגיטליס אינה נדרשת לספק הודעה מראש בטרם השעיה או סיום חשבון משתמש או הסרה או ביטול של זכויות המשויכות לחשבון משתמש. במקרה כאמור, המשתמש לא יוכל להשתתף בשירות שוב ללא הרשאה מפורשת מדיגיטליס. דיגיטליס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור על חשבונות שבוטלו ולסרב לספק גישה למערכת ולשירותים. על משתמש הסבור כי ננקטה פעולה כנגד החשבון שלו בשוגג, לפנות לדיגיטליס בצור קשר באתר האינטרנט.

למען הסר ספק מובהר, כי משתמש אשר יורחק מהשירות והיחסים עמו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש בשירות גם תחת שם משתמש אחר.

מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את דיגיטליס בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה בקשר עם היותם של פרטים שיועלו על-ידם למערכת לא נכונים או לא מדויקים ולנזק שיגרם בגין כך למשתמשים אחרים ולכל איש, אישה או ישות משפטית אחרת.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תישא דיגיטליס ו/או כל מי מטעמה ו/או כל המשתפים עמה פעולה ו/או ספקיה השונים, בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש במערכת ובשירותים, לרבות, אך לא רק, נזק אקראי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק פיצויים בגין נזקי גוף, אובדן הכנסות, הפסקת עסקים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי כלשהו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות הגבלות האחריות השונות, הרי שבכל מקרה של מחלוקת ו/או תביעה של משתמש כנגד דיגיטליס או מי מטעמה ואחרים כאמור, מכל עילה שהיא, נזיקית או חוזית או אחרת תהיה אחריותה של דיגיטליס או מי מטעמה ואחרים כאמור, והסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתמש, מוגבל לתשלומים ששילם לדיגיטליס עד אותו מועד.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה למערכת ולשירותים, שלא הוגשה בתוך שנה אחת ממועד יצירת העילה לדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור, תהיה בטלה.

לעניין סעיף זה, "דיגיטליס" כוללת גם את עובדיה, נציגיה וכל מי שפועל מטעמה.

שימוש בשירות מהווה הצהרה כי מגבלת האחריות המפורטת בסעיף זה ידועה למשתמש ומוסכמת עליו, וכי ידוע לו כי השימוש בשירות מוצע לו בכפוף לה, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד דיגיטליס בכל הקשור לשימוש במערכת ובשירותים החורגת ממגבלת האחריות האמורה.

אם המשתמש אינו מרוצה מחלק כלשהו של השירותים, או תנאי השימוש, האמצעי היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש במערכת ובשירותים.

תיקון של המראה, התוכן או אופי השירות

דיגיטליס ו/או כל המשתפים עמה פעולה ו/או ספקיה השונים, רשאים בכל עת לבצע שיפורים ו/או תיקונים בשירותים, ובין היתר, שינוי בזמינות ובהיקף של תוכן, קישורים או באנרים.

למשתמש לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי דיגיטליס ו/או ספקיה בקשר לביצוע שינויים כאמור לעיל, ו/או בקשר לנזק ו/או תקלות אשר עלולות להיגרם כתוצאה משינויים ו/או מתהליך הביצוע שלהם.

בקשת מחיקה

משתמש רשאי לבקש מחיקה של פרטיו והנתונים הקשורים אליו מהמערכת ובקשה כזו שתבוא מצדו באמצעות יצירת קשר עם דיגיטליס, תענה בחיוב, בכפוף לחובתה של דיגיטליס לשמור את הפרטים והנתונים על פי הוראות החוק וכל דין שחלים ו/או יחולו עליה, ולפיהם עליה לשומרם.

דיגיטליס תהייה רשאית לוודא עם משתמש שמבקש מחיקה כי הוא אכן מבקש להימחק, מבין את המשמעויות של המחיקה, ולקבל ממנו אישור מתאים על דבר בקשתו, כולל אימות זהותו.

המשתמש מבין ויודע שמחיקת פרטים ונתונים מהמערכת עשויה לפגוע באפשרויות של דיגיטליס לספק לו שירותים וכן באפשרות לאחזר ולשחזר נתונים הקשורים למשתמש, ובמקרה של בקשת מחיקה מצדו, למשתמש לא תהיינה טענות כלשהן כלפי דיגיטליס ביחס לכך.

כללי

דיגיטליס רשאית למכור, להמחות ולהעביר את זכויותיה במערכת ובשירותים, במלואם או בחלקם, ללא מגבלה או הגבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

דיגיטליס רשאית להפסיק את פעילות המערכת או את השירותים או את ההתקשרות עם המשתמש בכל עת שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר שתיתן הודעה למשתמש.

המשתמש מסכים בזה כי לבתי המשפט בעיר חיפה תהיה סמכות שיפוט בלעדית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל העניינים הנובעים מהם, וכי רק חוקי מדינת ישראל יחולו על פרשנותם.

מובהר ומוסכם כי רישומי דיגיטליס וכל מי מטעמה וכל הפועלים עמה בשיתוף פעולה, יהוו ראיה לכאורה בכל מקרה של מחלוקת בקשר למערכת ולשירותים ו/או בכל הנוגע למימוש תנאי שימוש אלו.

דיגיטליס רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש האלה, ובמקרה כזה הם יהיו בתוקף בנוסח המעודכן מעת הטמעתם באתר האינטרנט ואילך.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם השלם והמלא בין דיגיטליס לבין המשתמש ביחס למערכת ולשירותים.

במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, ובין כל פרסום אחר, בכתב, בעל-פה, או בכל צורה אחרת, הוראות תנאי שימוש אלה יגברו ויהיו מחייבות לכל דבר ועניין.

(תאריך עדכון: 26/07/2022)